Jim Kraus, Ryan Telgheder, Nishan Vartanian, Tom Blair